Klubbinfo

  • Här återfinns lite klubbinformation

För att bli medlem så anmäler man sitt medlemskap till Seniornet Sweden via ett formulär på deras hemsida (klicka här).

Ett inbetalningskort på 250:- kommer sedan att skickas till dig. 

Medlemsavgiften är på 250:-/år och gäller kalenderårsvis.

Vi kan hjälpa till med er anmälan om medlemskapet.

Styrelse, protokoll och stadgar.  Allt finns längre ned här på sidan.

Styrelsens sammansättning 2021-22

  • Styrelseordförande: Kim Fröde
  • Vice ordförande: Per Askerlund
  • Kassör: Per-Eric Rydergren
  • Sekreterare: Kennert Björk
  • Ledamot: Ingun Gränsmark
  • Supl. Inger Tholander
  • Supl. Maria Lundberg

Kontakt med oss får ni via e-post här eller genom att ringa vår kontaktperson Per på telefon 0738 49 60 94

Organisationsnummer
802493-2769

Bankgiro
681-6284

Uppdaterat 2022-04-01 av Per A

Årsmötesprotokoll

Här nedan finns länkar till de årsmötesprotokoll som vi har i klubben. Dels det första protokollet från klubbens bildande samt de följande årsmötesprotokollen.

Årsmötesprotokoll 2022
Årsmötesprotokoll 2021
Årsmötesprotokoll 2020
Årsmötesprotokoll 2019
Årsmötesprotokoll 2018
Årsmötesprotokoll  2017
Årsmötesprotokoll  2016
Årsmötesprotokoll  2015
Protokoll fört vid bildande av klubb

Om ni inte kan läsa dessa dokument så behöver ni ladda ned en sk. PDF-läsare. Lämpligen Acrobat Reader. Den är gratis och laddas ned till telefon eller surfplatta via Appstore eller Google Play.
För datorbruk finns att ladda ned här Acrobat Reader.

 

Stadgar

Här nedan finns våra stadgar

Antagna 2015-01-15

Stadgar för SeniorNet i Katrineholm

§1 Namn
Klubbens namn är SeniorNet i Katrineholm. Klubbens styrelse har sitt säte i Katrineholm. Klubben vänder sig till seniorer i Katrineholm med omnejd.

§2 Ändamål
SeniorNet Katrineholm är en allmännyttig ideell klubb, som har till ändamål att främja seniorers användning av de möjligheter som modern digital teknik ger till kommunikation och information samt att verka för att denna teknik anpassas till seniorers behov och intressen. Klubben är ideologiskt och partipolitiskt obunden.

§3 Verksamhet
Verksamheten syftar till att utveckla den digitala kompetensen hos medlemmarna. Klubben skall också arbeta för att de som fortfarande står utanför det digitala samhället skall bli delaktiga.

§4 Medlemskap
Till medlem i klubben antas den som till Seniornet Sweden betalat gällande årsavgift. Medlem, som trots påminnelse inte årligen betalar medlemsavgift inom föreskriven tid, anses ha utträtt ur klubben. Betald medlemsavgift återbetalas inte. Juridisk person – privat eller offentlig organisation eller institution – kan antas som stödjande medlem, varvid årsavgift från fall till fall beslutas av SeniorNet Katrineholms styrelse. Medlem, som motarbetar klubbens syfte eller vägrar att följa dess stadgar och beslut, kan varnas eller uteslutas. Beslut om varning och uteslutning fattas av styrelsen i SeniorNet Sweden. Beslut om uteslutning kan fattas först sedan medlemmen varnats och beretts tillfälle att yttra sig.

§5 Klubbstämma
Klubbens högsta beslutande organ är klubbstämman. Stämman sammankallas som årsstämma eller extra klubbstämma.
Alla medlemmar har rätt att närvara vid klubbstämmor och har där yttrande- och rösträtt.
Medlem/medlemmar kan skriva motion(er) till såväl klubbens som till SeniorNet Swedens årsstämma. Motioner till klubbstämman skall behandlas av styrelsen, och underställs därefter med styrelsens yttrande klubbens årsstämma för beslut.
Motioner skall vara skriftliga och senast den 1 februari vara ingivna till SeniorNet Katrineholms styrelse. Även styrelsens yttranden skall vara skriftliga.
Motioner till SeniorNet Sweden skall vara skriftliga och senast den 1 februari vara ingivna till SeniorNet Katrineholms styrelse. Efter styrelsens behandling och skriftliga yttrande underställs dessa dokument styrelsen i SeniorNet Sweden för behandling före februari månads utgång.
Alla omröstningar avgörs med enkel majoritet, utom vid personval då den väljs, som erhållit flest röster.
Vid lika röstetal avgör lotten. Stödjande medlem saknar rösträtt.

§6 Årsstämma
Ordinarie årsstämma skall hållas under mars månad vid tidpunkt som bestäms av styrelsen. Kallelse till årsstämma skall ske senast fjorton dagar före mötet. Medlemmar som anmält e-postadress erhåller kallelse denna väg och medlemmar som saknar e-postadress erhåller kallelse via klubbens hemsida och i förekommande fall genom annons i lokalpressen. Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Årsstämmans öppnande
2. Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsstämmans ordförande justera årsstämmoprotokollet
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om klubbavgifter för påföljande år
12. Fastställande av budget och verksamhetsplan
13. Föredragning av till SeniorNet i Katrineholm inkomna motioner
14. Beslut med anledning av behandlade motioner
15. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella ersättare
16. Val av ordförande på ett år
17. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare på två år
18. Val av två revisorer och en ersättare på ett år
19. Val av valberedning om tre medlemmar, varav en är sammankallande
20. Ärenden som styrelsen förelägger årsstämman
21. Årsstämmans avslutning
Föredragningslistan utnyttjas i tillämpliga delar vid extra klubbstämma.

§7 Styrelse
Styrelsen är klubbens beslutande organ då klubbstämma inte är samlad.
SeniorNet Katrineholms styrelse består av ordförande och minst fyra av årsstämman valda ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella övriga behövliga funktionärer.
Ordförande väljs för ett år.
Styrelsens ledamöter väljs förskjutet för två år.
Styrelsen utser representant(er) och en ersättare med rösträtt för klubbens medlemmar vid SeniorNet Swedens årsstämma.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordförande.
Styrelsen är behörig att fatta bindande beslut när minst tre ledamöter deltar i sammanträdet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid sammanträdet skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden och en ledamot.

§8 Firmateckning
Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§9 Verksamhetsår och räkenskaper
Klubbens verksamhetsår är kalenderår. Styrelsen skall föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade per kalenderår, tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari för granskning. Räkenskaperna skall vara förda i enlighet med god revisionssed. Revisionsberättelsen skall vara klubbens styrelse tillhanda senast den sista februari. Verksamhets- och revisionsberättelser samt protokoll från årsstämman skall före maj månads utgång vara insända till SeniorNet Swedens kansli.

§10 Stadgeändring
För ändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande klubbstämmor med minst en månads uppehåll mellan dessa, varav den ena skall vara ordinarie årsstämma. Sådan ändring av klubbens stadgar skall insändas till SeniorNet Sweden vilket innebär att SeniorNet Swedens kansli alltid har arkiverat för klubben gällande stadgar.

§11 Upplösning av klubben
Klubben kan upplösas genom beslut av två på varandra följande klubbstämmor, varav det ena skall vara ordinarieårsstämma. Beslut om upplösning måste fattas med minst tre fjärdedels majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena. Bestämmelse under §5 skall här inte tillämpas. Vid klubbens upplösning skall beslutas om fördelning av eventuella tillgångar och har inget särskilt beslutats tillfaller tillgångarna SeniorNet Sweden.Per